quochung008 1513 +11
1991vp 1412 -11

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

82 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua