Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

29 nước, 2 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua