sanhtai 1548 +11
Myhauvuong 1428 -11

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

26 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết