sanhtai 1559 +10
Myhauvuong 1417 -10

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

5 nước, 0 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua