Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

24 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết