mimi 1501 +22
yeuwadithoi 1632 -22

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

106 nước, 16 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua