Sanmoi 1484 -16

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

42 nước, 5 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết