Dong74 1422 -17

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

67 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua