khanhBT2016 1533 +10
anhthanh78 1400 -10

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

66 nước, 8 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ