hiep 1271 -4
HaSon 1615 +4

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

64 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua