Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

79 nước, 10 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua