hungrom 1441 +13
Nguyenhoag 1385 -13

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

80 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết