Dong74 1405 -15

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

69 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua