huynhtuan 1571 +12
oilman 1474 -12

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

30 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua