Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

78 nước, 13 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ